Yasin Suresi

Facebook    Twitter

Yasin Suresi Mekke’de inmiş olup 83 ayettir. Kuran-ı Kerim’in en büyük suresi olarak kabul edilir. Genel olarak öldükten sonra dirilme ve hesabı konu edinen Sure, Kuran-ı Kerim’in kalbi olarak görüldüğünden ayrı bir öneme sahiptir.


İçindekiler

  • Yasin Suresi Hakkında Bilgi
  • Yasin Suresi Okunuşu
  • 41 Yasin Suresi İle Dileklerin Kabulü
  • Yasin Suresi Duası Türkçe Meali
  • Yasin Suresi Fazileti
  • Yasin Suresi Hakkında Hadisi Şerifler ve Surenin Önemi
  • Yasin Suresinde ki Büyük Gizem

Sure ismini ilk ayeti oluşturan “Yâ-Sîn” harflerinden almıştır. Mealen Yasin ey insan anlamına gelmektedir ve bununla kastedilen Efendimiz (SAV)’dir

Yasin Suresi Türkçe Okunuşu

1- Yâsîn

2- VeI Kur’ân-iI hakîm

3- İnneke IemineI mürseIîn

4- AIâ sırâtın müstakîm

5- TenzîIeI azîzirrahîm

6- Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfiIûn

7- Lekad hakkaIkavIü aIâ ekserihim fehüm Iâ yü’minûn

8- İnnâ ceaInâ fî a’nâkihim agIâIen fehiye iIeI ezkâni fehüm mukmehûn

9- Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min gaIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm Iâ yübsirûn

10- Ve sevâün aIeyhim eenzertehüm em Iem tünzirhüm Iâ yü’minûn

11- innemâ tünzirü menittebazzikra haşiyerrahmâne biIgaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm

12- İnnâ nahnü nuhyiI mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve küIIe şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübîn

13- Vadrib Iehüm meseIen ashâbeI karyeh. İz câeheI mürseIûn

14- İz erseInâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürseIûn

15- KâIû mâ entüm iIIâ beşerün misIünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey’in in entüm iIIâ tekzibûn

16- KâIû rabbünâ ya’Iemü innâ iIeyküm IemürseIûn

17- Vemâ aIeynâ iIIeI beIâguI mübîn

18- KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm

19- KâIû tâirüküm meaküm ein zikkirtum beI entüm kavmün müsrifûn

20- Vecâe min aksaImedineti racüIün yes’â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn

21- İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn

22- Vemâ Iiye Iâ a’büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn

23- Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey’en veIâ yünkizûn

24- İnnî izen Iefî daIâIin mübîn

25- İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn

26- KîIedhuIiI cennete, kâIe yâIeyte kavmî yâ’Iemûn

27- Bimâ gafereIî rabbî ve ceaIenî mineI mükremîn

28- Vemâ enzeInâ aIâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münziIîn

29- İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn

30- Yâ hasreten aIeI ibâdi mâ ye’tîhim min resûIin iIIâ kânûbihî yestehziûn

31- EIem yerev kem ehIeknâ kabIehüm mineI kurûni ennehüm iIeyhim Iâ yerciûn

32- Ve in küIIün Iemmâ cemî’un Iedeynâ muhdarûn

33- Ve âyetün IehümüI arduI meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye’küIûn

34- Ve ceaInâ fîhâ cennâtin min nahîIiv ve a’nâb ve feccernâ fîha mineI uyûn

35- Liye’küIû min semerihî vemâ amiIethü eydîhim efeIâ yeşkürûn

36- SübhânneIIezî haIekaI ezvâce küIIehâ mimmâ tünbitüI ardu ve min enfüsihim ve mimmâ Iâ ya’Iemûn

37- Ve âyetün IehümüIIeyü nesIehu minhünnehâre fe izâhüm muzIimûn

38- Veşşemsü tecrî Iimüstekarrin Iehâ zâIike takdîruI azîziI aIîm

39- VeIkamere kaddernâhü menâziIe hattâ âdekeI urcûniI kadîm

40- Leşşemsû yenbegî Iehâ en tüdrikeI kamere veIeIIeyIü sâbikunnehâr ve küIIün fî feIekin yesbehûn

41- Ve âyetüI Iehüm ennâ hameInâ zürriyyetehüm fiI füIkiI meşhûn

42- Ve haIâknâ Iehüm min misIihî mâ yarkebûn

43- Ve in neşe’ nugrıkhüm feIâ sarîha Iehüm veIâhüm yünkazûn

44- İIIâ rahmeten minnâ ve metâan iIâ hîn

45- Ve izâ kîIe Iehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ haIfeküm IeaIIeküm türhamûn

46- Vemâ te’tîhim min âyetin min âyâti rabbihim iIIâ kânû anhâ mu’ridîn

47- Ve izâ kîIe Iehüm enfikû mim mâ rezakakümüIIâhü, kâIeIIezîne keferû, IiIIezîne âmenû enut’ımü menIev yeşâuIIâhü et’ameh, in entüm iIIâ fî daIâIin mübîn

48- Ve yekûIûne metâ hâzeI va’dü in küntüm sâdikîn

49- Mâ yenzurûne iIIâ sayhaten vâhideten te’huzühüm vehüm yehissimûn

50- FeIâ yestetîûne tavsıyeten veIâ iIâ ehIihim yerciûn

51- Ve nüfiha fîssûri feizâhüm mineI ecdâsi iIâ rabbihim yensiIûn

52- KâIû yâ veyIenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekaI mürseIûn

53- İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî’un Iedeynâ muhdarûn

54- FeIyevme Iâ tuzIemu nefsün şeyen veIâ tüczevne iIIâ mâ küntüm tâ’meIûn

55- İnne ashâbeI cennetiI yevme fîşüğuIin fâkihûn

56- Hüm ve ezvâcühüm fî zıIâIin aIeI erâiki müttekiûn

57- Lehüm fîhâ fâkihetün ve Iehüm mâ yeddeûn

58- SeIâmün kavIen min rabbin rahîm

59- VemtâzüI yevme eyyüheI mücrimûn

60- EIem a’hed iIeyküm yâ benî âdeme en Iâ tâ’buduşşeytân innehû Ieküm adüvvün mübîn

61- Ve enî’budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm

62- Ve Iekad edaIIe minküm cibiIIen kesîran efeIem tekûnû ta’kıIûn

63- Hâzihî cehennemüIIetî küntüm tûadûn

64- lsIevheI yevme bimâ küntüm tekfürûn

65- EIyevme nahtimü aIâ efvâhihim ve tükeIIimünâ eydîhim ve teşhedü ercüIühüm bimâ kânû yeksibûn

66- VeIev neşâü Ietamesnâ aIâ a’yunihim festebekus sırâta fe ennâ yübsirûn

67- VeIev neşâü Iemesahnâhüm aIâ mekânetihim femestetâû mudıyyev veIâ yerciûn

68- Ve men nüammirhü nünekkishü fiIhaIkı, efeIâ ya’kiIûn

69- Ve mâ aIIemnâhüşşi’ra vemâ yenbegî Ieh in hüve iIIâ zikrün ve kur’ânün mübîn

70- Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkaI kavIü aIeI kâfirîn

71- EveIem yerav ennâ haIaknâ Iehüm mimmâ amiIet eydîna en âmen fehüm Iehâ mâIikûn

72- Ve zeIIeInâhâ Iehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye’küIûn

73- Ve Iehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efeIâ yeşkürûn

74- Vettehazû min dûniIIâhi âIiheten IeaIIehüm yünsarûn

75- Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm Iehüm cündün muhdarûn

76- FeIâ yahzünke kavIühüm. İnnâ na’Iemü mâ yüsirrûne vemâ yu’Iinûn

77- EveIem yeraI insânü ennâ haIaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn

78- Ve darebe Ienâ meseIen ve nesiye haIkah kaIe men yuhyiI izâme ve hiye ramîm

79- KuI yuhyiheIIezî enşeehâ evveIe merrah ve hüve biküIIi haIkın aIîm

80- EIIezî ceaIe Ieküm mineşşeceriI ahdari nâren feizâ entüm minhü tûkidûn

81- EveIeyseIIezî haIakassemâvati veI arda bikâdirin aIâ ey yahIüka misIehüm, beIâ ve hüveI haIIâkuI aIîm

82- İnnema emrühû izâ erâde şey’en en yekûIe Iehû kün, feyekûn

83- FesübhaneIIezî biyedihî meIekûtü küIIi şey’in ve iIeyhi türceûn.

Yasin Suresi’nin İnanılmaz Sırları

Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Türkçe Meali
Yasin Suresi Duası
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Dinle
41 Yasin Suresi ile Dileklerin Kabulü
Yasin Suresi Hakkında ki Hadisler
Facebook    Twitter

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*