Duhan Suresi

Facebook  Twitter

Duhan Suresi  59 Ayetten oluşmuş ve  Mekke’de nazil olmuştur. Sure ismini 10. Ayette geçen Duhan kelimesinden almıştır.


İçindekiler

 • Duhan Suresi Hakkında Bilgi
 • Duhan Suresi Okunuşu
 • Duhan Suresi Anlamı
 • Duhan Suresi Fazileti ve Sırları
 • Duhan Suresi  Okumanın Önemi

Duhan Mealen duman demektir. Kuran’da 495. Sayfada bulunan Sure genel olarak Kıyamet ve Alametlerini, Kadir gecesini ve Allah’ın gazabını konu edinir.

Surenin ismini aldığı 10. Ayetin Duhan Suresi Nüzul sebebi ise Buhari’nin rivayet ettiğine göre, İbn Mesud şöyle demiştir: Kureyş Efendimiz (SAV)’e şiddetle karşı çıkınca Efendimiz (SAV)’de onlara Hz. Yusuf’un kavminin başına gelen kıtlık gibi bir belaya uğrasınlar diye beddua etti. Bunun üzerine Kureyşlileri öyle bir kıtlık sardı ki, kemikleri yediler.

Hatta bir tanesi gökyüzüne bakıyordu, açlık nedeniyle kendisiyle gökyüzü arasındaki boşluğu duman olarak görüyordu. Bunun üzerine Allah ‘Şimdi sen, göğün, insanları bürüyecek açık bir duman çıkaracağı gü­nü gözetle.’ Ayeti nazil oldu.

Duhan Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. Ha mım

2. Vel kitabil mübiyn

3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın

4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym

5. Emram min ındina inna künna mürsiliyn

6. Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy’ul aliym

7. Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn

8. La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn

9. Bel hüm fı şekkiy yel’abun

10. Fertekıb yevme te’tis semaü bi dühanim mübiyn

11. Yağşen nas haza azabün eliym

12. Rabbenekşif annel azabe inna mü’minun

13. Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn

14. Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun

15. İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun

16. Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun

17. Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir’avne ve caehüm rasulün keriym

18. En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn

19. Ve el la ta’lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn

20. Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun

21. Ve il lem tü’minu lı fa’tezilun

22. Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun

23. Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun

24. Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun

25. Kem teraku min cennativ ve uyun

26. Ve züruıv ve mekamin keriym

27. Ve na’metin kanu fiyha fakihiyn

28. Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn

29. Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn

30. Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn

31. Min fir’avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn

32. Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn

33. Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn

34. İnne haülai le yekülün

35. İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn

36. Fe’tu bi abaina in küntüm sadikıyn

37. E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn

38. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn

39. Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya’lemun

40. İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn

41. Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey’ev ve la hüm yünsarun

42. İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym

43. İnne şeceratez zekkum

44. Taamül esiym

45. Kel mühl yağlı fil bütun

46. Ke ğalyil hamiym

47. Huzuhü fa’tiluhü ila sevail cehıym

48. Sümme subbu fevka ra’sihı min azabil hamiym

49. Zuk inneke entel aziyzül keriym

50. İnne haza ma küntüm bihı temterun

51. İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn

52. Fi cennativ ve uyun

53. Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn

54. Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn

55. Yed’une fiha bi külli fakihetin aminiyn

56. La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym

57. Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym

58. Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun

59. Fertekıb innehüm mirtek

Duhan Suresi Türkçe Anlamı

Bismillahirrahmanirrahim

1 – Hâ, mîm.

2 – 3 – O apaçık Kitab’a andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.

4 – 5 – 6 – O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.

7 – Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız, iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir.

8 – Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. O hem yaşatır, hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir.

9 – Fakat kâfirler bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar.

10 – 11 – Ey Muhammed! Şimdi sen göğün, insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azabdır.

12 – O gün insanlar: “Ey Rabbimiz! Bizden azabı kaldır. Artık biz inanıyoruz” derler.

13 – Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti.

14 – Sonra onlar, o peygamberden yüz çevirdiler ve: “Bu öğretilmiş bir delidir.” dediler.

15 – Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız. Ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz.

16 – Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız.

17 – Andolsun ki, biz onlardan önce Firavun kavmini de denemiştik. Onlara çok kıymetli bir peygamber gelmişti.

18 – O peygamber onlara şöyle demişti: “Esaretiniz altındaki Allah’ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.

19 – Allah’a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum.

20 – Gerçekten ben, beni taşlamanızdan dolayı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a sığındım.

21 – Eğer siz bana iman etmezseniz hemen yanımdan uzaklaşın.”

22 – Musa: “Şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir.” diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı.

23 – Allah buyurdu ki: “Kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takib edileceksiniz.

24 – Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur.”

25 – Onlar neler bırakmışlardı, ne bahçeler, ne pınarlar!

26 – Ne ekinler, ne güzel kaynaklar,

27 – Ve içinde eğlenip durdukları nice nimetler ve refah!

28 – İşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık.

29 – Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi.

30 – Andolsun ki biz İsrailoğullarını o aşağılayıcı azabdan kurtardık.

31 – Firavun’dan da kurtardık çünkü o üstünlük taslayıp haddi aşan bir zorbaydı.

32 – Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık.

33 – Biz onlara içinde apaçık bir imtihan bulunan mucizeler verdik.

34 – Gerçekten şu kâfirler diyorlar ki:

35 – “Bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz.

36 – Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz babalarınızı bize getirin.”

37 – Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tükba kavmi ile onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular.

38 – Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.

39 – Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

40 – Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırd etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.

41 – O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez.

42 – Ancak Allah’ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.

43 – Gerçekten zakkum ağacı,

44 – Günahkârların yemeğidir.

45 – O pota gibi karınlarda kaynar.

46 – O, kızgın bir sıvının kaynaması gibidir.

47 – Allah meleklere şöyle emreder. “Şunu tutun da Cehennem’in ortasına sürükleyin.”

48 – “Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün.”

49 – Ona şöyle denir! “Tat bakalım azabı! hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün.

50 – İşte sizin inkâr edip durduğunuz şey budur.”

51 – Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar güvenli bir makamdadırlar.

52 – Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.

53 – Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı olarak otururlar.

54 – İşte böyle, biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.

55 – Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler.

56 – Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur.

57 – (Bunların hepsi) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir.) İşte büyük kurtuluş budur.

58 – Biz Kur’ân’ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar.

59 – Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle: Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar.

Duhan Suresi Fazileti

Duhan Suresi hakkında gerek dünyevi gerekse manevi birçok sır vardır. Duhan Suresi sırlarını aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

 • Efendimiz (SAV) buyurdu ki: ‘Bir gece içerisinde Duhan Suresini okuyana 70000 melek istiğfar (günahların bağışlanması için dua) eder.’
 • Efendimiz (SAV) buyurdu ki: ‘Her kim Cuma gecesi ya da Cuma günü Duhan Suresini okursa, Allah o kişi için cennette bir köşk bina eder.’
 • Rivayet edilir ki: Bu sureyi okumayı alışkanlık haline getiren kimse Duhan Suresi faziletine nail olur ve Cuma namazına gelen ve gelmeyen kimse adedince sevap kazanır.
 • Rivayet edilir ki: Duhan Suresini okumaya devam eden kişi şeytan vesveselerinden korunur.
 • Rivayet edilir ki: Bu sureyi her gün okumayı alışkanlık haline getiren kıyamet gününün korku ve endişesinden kurtulur.
 • Rivayet edilir ki: Arası dargın olan eşlerin aralarını düzeltmek için 3 ya da 7 defa okunduğunda bu kişilerin arası Allah’ın izniyle düzelir.
Nebe Suresi Okunuşu Fazileti ve Sırları

Surenin Önemi

Duhan Suresi iniş sırasına göre 64., Mushaf sırasına göre 44. Suredir. Duhan Suresi önemini Efendimiz (SAV)’in şu hadisinden anlayabiliriz. ‘Kim Cuma gecesi Duhan Suresi okursa -inanarak ve doğru olduğunu kabul ederek-, sabaha bağışlanmış olarak uyanır.’ Duhan Suresi hakkında buna benzer birçok Hadis mevcut olup surenin ne denli önemli olduğunun en iyi göstergesidir.

Facebook  Twitter

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*