Müzzemmil Suresi

Facebook  Twitter

Müzzemmil Suresi, 20 ayettir ve Mekke’de nazil olmuştur. Sure adını ilk Ayet de geçen el-Müzzemmil kelimesinden almıştır. Mealen bu kelime örtünüp bürünen anlamına gelir.


İçindekiler

  • Müzzemmil Suresi Hakkında Bilgi
  • Müzzemmil Suresi Okunuşu
  • Müzzemmil Suresi Meali
  • Müzzemmil Suresi Fazileti
  • Müzzemmil Suresinin Önemi

Surede temel olarak İbadet ve Tefekkür konuları işlenmiştir. Surenin nüzul sebebi ise zayıf bir senetle şu şekilde rivayet edilmektedir:

Kureyş Müşrikleri Darun Nevde de bir araya gelip ‘Şu adama öyle bir isim verin ki insanlar onun etrafından dağılsınlar.’ Dediler. Bazıları ‘O bir kâhindir.’ Dedi. Diğerleri ise ‘Ama o bir kâhin değildir.’ Dediler. Bazıları ‘O bir delidir.’ Dedi. Diğerleri ise ‘Hayır o bir deli değildir.’ Dediler.

Bazıları ‘O bir büyücüdür.’ Dedi. Diğerleri ise ‘Hayır o bir büyücü değildir.’ Dediler. Bunun üzerine bir karara varamadan dağıldılar. Efendimiz (SAV) bunu duyunca çok üzüldü ve üzüntüden elbisesine büründü. Bunun üzerine Cebrail gelerek ‘Ey örtüsüne bürünen’ dedi.

Müzzemmil Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. Ya eyyuhelmuzzemmilu.

2. Kumilleyle illa kaliylen.

3. Nısfehu evinkus minhu kaliylen.

4. Ev zid ‘aleyhi ve rettililkur’ane tertiylen.

5. İnna senulkıy ‘aleyke kavlen sekıylen.

6. İnne naşietelleyli hiye eşeddu vat’en ve akvemu kıylen.

7. İnne leke fiynnehari sebhan taviylen.

8. Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtiylen.

9. Rabbulmeşrikı velmağribi la ilahe illa huve fettehızhu vekiylen.

10. Vasbir ‘ala ma yekulune vehcurhum hecren cemiylen.

11. Ve zerniy velmukezzibiyne uliynna’meti ve mehhilhum kaliylen.

12. İnne ledeyna enkalen ve cahıymen.

13. Ve ta’amen za ğussatin ve ‘azaben eliymen.

14. Yevme tercuful’ardu velcibalu ve kanetilcibalu kesiyben mehiylen.

15. İnna erselna ileykum resulen şahiden ‘aleykum kema erselna ila fir’avne resulen.

16. Fe’asa fir’avnurresule feehaznahu ahzen vebiylen.

17. Fekeyfe tettekune in kefertum yevmen yec’alulvildane şiyben.

18. Essemau munfetırun bihi kane va’duhu mef’ulen.

19. İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.

20. İnne rabbeke ya’lemu enneke tekumu edna min suluseyilleyli ve nısfehu ve sulusehu ve taifetun minelleziyne me’ake vallahu yukaddirulleyle vennehare ‘alime en len tuhsuhu fetabe ‘aleykum fakreu ma teyessere minelkur’ani ‘alime en seyekunu minkum merda ve aharune yadribune fiyl’ardı yebteğune min fadlillahi ve aharune yukatilune fiy sebiylillahi fakreu ma teyessere minhu ve ekıymussalate ve atuzzekate ve akridullahe kardan hasenen ve ma tukaddimu lienfusikum min hayrin teciduhu ‘ındallahi huve hayren ve a’zame ecren vestağfirullahe innallahe ğafurun rahıymun.

Duhan Suresi Okunuşu Fazileti ve Sırları

Müzzemmil Suresi Anlamı

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Ey örtünüp bürünen (Peygamber)!

2,3. Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi; yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt.

4. Yahut buna biraz ekle. Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku.

5. Şüphesiz biz sana (sorumluluğu) ağır bir söz vahyedeceğiz.

6. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözler (Kur’an ve dua okuyuşlar) ise daha düzgün ve açıktır.

7. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır.

8. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O’na yönel.

9. O, doğunun da batının da Rabbidir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Öyle ise O’nu vekil edin.

10. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl.

11. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.

12,13.  Çünkü bizim yanımızda (kâfirler için) bukağılar vardır, cehennem vardır, boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır.

14. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü (kıyameti) hatırla.

15. (Ey Mekkeliler!) Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim, Firavun’a da bir peygamber göndermiştik.

16. Ama Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik.

17. Hâl böyle iken inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden (kıyametten) nasıl korunursunuz?

18. O günle gök (bile) yarılır, Allah’ın va’di gerçekleşir.

19. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

20. (Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah, gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık, Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah’ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O hâlde, Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allah’a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükâfat olarak bulursunuz. Allah’tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Müzzemmil Suresi Fazileti

Efendimizin zor zamanında Cebrail Aleyhisselam tarafından gelmeye başlayan bu sure oldukça derin anlamlar içerir. Gece ibadetinin öneminden detaylı bir şekilde bahseden Müzzemmil Suresi fazileti ise oldukça fazladır. Müzzemmil Suresi fazileti şu şekilde sıralanabilir.

  • Efendimiz (SAV) buyurdu ki: ‘Kim Müzzemmil Suresini okursa Allah, o kişiden dünya ve ahretteki sıkıntıları giderir.’
  • Rivayet edilir ki: 40 defa okuyan kimsenin rızkı ummadığı yerden gelir.
  • İmam Kastalani Rahmetullah buyurdu ki: ‘Kim Kevser ve Müzzemmil Surelerini devamlı bir şekilde okursa Efendimiz (SAV)’i rüyasında görür.’
  • Ürken çocuğa okunursa biiznillah şifa bulur.

Müzzemmil Suresinde gece ibadetinin önemi bildirilmiştir. Gece yapılan ibadetin feyzi daha fazla olacağı ve bu durumun gerekliliği anlatılmıştır. Bu nedenle Sure Arapça okunmasının ardından mutlaka Mealen de okunmalı ve uygulanmalıdır.

Müzzemmil Suresinin Önemi

Yüce Kitabımız Kuran’da her sure ayrı önem taşır. Müzzemmil Suresi de oldukça önemlidir. Müzzemmil Suresi okuyan kimsenin rızkı ummadığı yerden gelir.

Müzzemmil Suresi önemi ise surenin rızık kaynağı olmasındandır. Allah’ın izniyle bu sureyi okuyan kişi yokluk çekmez ve rızkı beklemediği şekilde karşısına çıkar.

Facebook  Twitter

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*